nakd_thin_strap_high_neck_singlet_1100-005922-081945116